ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Wed, 09/13/2017 - 17:43

1. Φορέας διενέργειας και αντικείμενο του Διαγωνισμού.

1. New York College, (εφεξής ο «Διοργανωτής), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω τού διαδικτυακού τόπου «http://www.nyc.gr/el» (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»). Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χρήση των συστημάτων του να είναι ασφαλής και να παρέχει ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (εφεξής Συμμετέχοντες).

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, ή και να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι τυχόν κατά τα άνω τροποποιήσεις θα γίνονται μετά από αφενός σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στη διαδικτυακή σελίδα  του Κολλεγίου.

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, χωρίς να έχουν τεθεί σε δικαστική αντίληψη και να έχουν απολυτήριο λυκείου. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται το προσωπικό του Διοργανωτή και του New York College, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και πρώτου βαθμού εξ αίματος καθώς και οι φοιτητές ήδη εγγεγραμμένοι σε οποιαδήποτε δομή  (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΜΕ) του Ομίλου New York College.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 13/09/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 20/09/2017, ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο διοργανωτής θα αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο τη φόρμα συμμετοχής και ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει τα στοιχεία που ζητούνται. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρους αποδοχής των όρων αυτού, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος. 

6. Παρεχόμενα Δώρα.

20 προγράμματα 10-minute English

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Εντός 10 (Δέκα) ημερών από τη Λήξη του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») στα γραφεία του Διοργανωτή.

Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και εγγυώνται αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών και των Επιλαχόντων, διασφαλίζοντας έτσι το αδιάβλητο της κληρώσεως.

8. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων.

Εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη διενέργεια της Κλήρωσης θα επιχειρηθεί επικοινωνία (μέσω email ή τηλεφωνικά) με τους Νικητές με σκοπό: α) την έγγραφη επιβεβαίωση των στοιχείων τους και την έγγραφη αποδοχή του δώρου με βάση τους όρους του διαγωνισμού (μέσω απαντητικού email ή fax) και β) την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου από τον Διοργανωτή.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Επιλεγμένου Συμμετέχοντα καθώς επίσης και τα ειδικά προσόντα που απαιτείται να διαθέτει κατ’άρθρον 2 και άρθρον 6 του παρόντος, αποδειχθούν ανεπαρκή ή ψευδή ή για οποιοδήποτε λόγο, ο Διοργανωτής δεν μπορέσει να επικοινωνήσει εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών με αυτόν  τότε ο Επιλεγμένος Συμμετέχων χάνει το δικαίωμα διεκδικήσεως του δώρου, και ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες συμμετέχοντες. Η ίδια διαδικασία και το ίδιο χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστεί και για την επικοινωνία με τον Προσκαλόντα, αν υπάρχει, καθώς και με τους υπόλοιπους Επιλαχόντες, αν χρειαστεί. Σε περίπτωση εξάντλησης των Επιλαχόντων, το Δώρο παραμένει στο Διοργανωτή.

9.- Προσωπικά Δεδομένα

1. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση σύμφωνα με την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους των διοργανωτών τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον v. 2497/1997 και ν. 3471/2006.

2. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργαστούν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων για την επικοινωνία και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με το Διαγωνισμό, τα παρεχόμενα εν γένει προγράμματα σπουδών και τις υπηρεσίες τους.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό τους, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στην παραπάνω αναφερόμενη παρουσίαση ή προβολή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους.

 

10. Λοιποί Όροι :

1.- Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την κλήρωση, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο αυτής οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

2.- Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως.

3.- Κάθε συμμετέχων στην κλήρωση δικαιούται να λάβει μόνο ένα (1) εκ των ανωτέρω δώρων.

4.- Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από το Διοργανωτή δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του Διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής δεδομένων μέσω Διαδικτύου.

5.- Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.