ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα δύο προσεγγίσεων: Θεραπευτική Συμβουλευτική και Θετική Ψυχολογία


21 January 2022 | 18:00-21:00
Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα δύο προσεγγίσεων: Θεραπευτική Συμβουλευτική και Θετική Ψυχολογία

Το Science Cafe του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College

σας προσκαλεί σε Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:

«Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα δύο προσεγγίσεων: Θεραπευτική Συμβουλευτική και Θετική Ψυχολογία / Combining the strengths of two approaches: Therapeutic Counselling and Positive Psychology»

την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022  και ώρα  18.00-21.00.

 

Ομιλητές: 

Δημήτριος Τσιάκος

Ψυχολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος  Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Νοτίων Προαστίων

Building Positive Bridges in Counselling Supervision. Integration of Positive Psychology concepts in supervision matrix

 In this talk we will examine ways of enhancing supervision knowledge by integrating relational techniques and positive psychology methodology. We will present the benefits from helping counsellors shift their attention from the "dark side of the moon" and focus on positive elements of the patient's relational patterns. Additionally, supervision material will be delivered "relationally oriented" , meaning that the supervisor will teach how to transform clinical phenomena in relational terms. Additionally, through parallel process supervisees will learn how to navigate the use of positive elements (the “ healthy island”) of the patient’s life, for enhancing clinical welfare. 

Χτίζοντας θετικές γέφυρες στη συμβουλευτική εποπτεία. Ενσωμάτωση των εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας στον πίνακα εποπτείας

Σε αυτή την ομιλία θα εξετάσουμε τρόπους βελτίωσης της γνώσης της εποπτείας με την ενσωμάτωση των τεχνικών της σχέσης και της μεθοδολογίας της Θετικής Ψυχολογίας. Θα παρουσιάσουμε τα οφέλη από το να βοηθήσουμε τους συμβούλους να μετατοπίσουν την προσοχή τους από τη "σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού" και να εστιάσουν στα θετικά στοιχεία των σχεσιακών μοτίβων του ασθενούς. Επιπλέον, το υλικό της εποπτείας θα παραδίδεται "σχεσιακά προσανατολισμένο" , δηλαδή ο επόπτης θα διδάσκει πώς να μετασχηματίζει τα κλινικά φαινόμενα με σχεσιακούς όρους. Επιπλέον, μέσω της παράλληλης διαδικασίας οι εποπτευόμενοι θα μάθουν πώς να οδηγούνται στη χρήση των θετικών στοιχείων (το "υγιές νησί") της ζωής του ασθενούς, για την ενίσχυση της κλινικής ευημερίας.

 

Evangelia Sachperoglou

Counseling Psychologist 

Combining Counseling and Positive Psychology to enhance client wellbeing

Counseling psychologists work with clients to address personal - emotional, social, interpersonal - concerns and help improve their overall psychological wellbeing. Positive psychology, a relatively new field of Psychology, emphasizes and focuses on the strengths of people, building them further to flourish. How can we combine these fields effectively? How can we include the approach of positive psychology in therapeutic counseling? We will explore this interesting and innovative combination. 

Συνδυάζοντας την Συμβουλευτική και την Θετική Ψυχολογία για την ενίσχυση της ευημερίας των πελατών 

Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι εργάζονται με τους πελάτες ώστε να αντιμετωπίσουν προσωπικές - συναισθηματικές, κοινωνικές, διαπροσωπικές - ανησυχίες και να βοηθήσουν στη βελτίωση της συνολικής ψυχολογικής τους ευεξίας. Η Θετική Ψυχολογία, ένας σχετικά νέος τομέας της Ψυχολογίας, δίνει έμφαση και εστιάζει στα δυνατά σημεία των ανθρώπων, χτίζοντάς τα περαιτέρω για να ευδοκιμήσουν. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα πεδία αποτελεσματικά; Πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε την προσέγγιση της Θετικής Ψυχολογίας στη θεραπευτική συμβουλευτική; Θα διερευνήσουμε αυτόν τον ενδιαφέροντα και καινοτόμο συνδυασμό.

Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα

 

Lindy McMullin

Lecturer in Personal Development and Multiculturalism, Motivational Speaker, Author, Holistic Therapist and Researcher

Personal Development for Counsellors: insights from Positive Psychology

Seligman’s eudaimonic approach is concerned with the whole person striving for perfection. The optimal, functioning person is continuously on the path to realize true potential. It is necessary for the counsellor to be in a constant developmental process of growth, strengthening values and commitment to live authentically and assist those who seek counselling. Self-determination, intrinsic and external motives that reflect psychological growth, and reflection are some of the basic tools needed for self-actualization.

Emotional Intelligence is the ability to monitor one’s emotions, to discriminate among them and to use the information received to guide thinking and action. It is also being able to discern and accept biases and areas of potential needed for growth, that brings balance into the inner world of a counsellor who is extending empathy, inner listening, and unconditional positive regard to a client. It is so important to know who we are and what we can achieve in order to excel in whatever we do that is in the service of others. In this presentation we will be looking at the hedonic and eudaimonic approaches to well-being of the counsellor and client and the two distinct models of emotional intelligence and how these may promote the inner work that is so necessary for successful counselling. 

Προσωπική ανάπτυξη για συμβούλους: ιδέες από την Θετική Ψυχολογία 

Η ευδαιμονική προσέγγιση του Seligman ασχολείται με το σύνολο του ατόμου που επιδιώκει την τελειότητα. Το βέλτιστο, λειτουργικό άτομο βρίσκεται συνεχώς στο δρόμο για την υλοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων. Είναι απαραίτητο για τον σύμβουλο να βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, ενίσχυσης των αξιών και της δέσμευσης για να ζει αυθεντικά και να βοηθά όσους ζητούν συμβουλευτική. Ο αυτοπροσδιορισμός, τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα που αντανακλούν την ψυχολογική ανάπτυξη, καθώς  και ο αναστοχασμός, είναι μερικά από τα βασικά εργαλεία που απαιτούνται για την αυτοπραγμάτωση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα συναισθήματά του, να τα διακρίνει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει για να καθοδηγεί τη σκέψη και τη δράση του. Είναι επίσης η ικανότητα διάκρισης και αποδοχής των προκαταλήψεων και των δυνατοτήτων που απαιτούνται για ανάπτυξη, οι οποίες φέρνουν ισορροπία στον εσωτερικό κόσμο ενός συμβούλου που επεκτείνει την ενσυναίσθηση, την εσωτερική ακρόαση και την άνευ όρων θετική εκτίμηση σε έναν πελάτη. Είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να πετύχουμε, προκειμένου να διαπρέψουμε σε ό,τι κάνουμε, το οποίο είναι στην υπηρεσία των άλλων. Σε αυτή την παρουσίαση θα εξετάσουμε την ηδονική και την ευδαιμονική προσέγγιση της ευημερίας του συμβούλου και του πελάτη, τα δύο διαφορετικά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς και το κατά πόσον αυτά μπορούν να προωθήσουν την εσωτερική εργασία που είναι τόσο απαραίτητη για την επιτυχή συμβουλευτική. 

Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα

  

Τη Συζήτηση θα συντονίσειΚωνσταντίνος Καλαχάνης

Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Research Coordinator, New York College 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τη Συζήτηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω

Youtube: www.youtube.com/user/nycath

 

  • Πρόσκληση

Πρόσκληση

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe