ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Κοινωφελής Εργασία


Κατάρτιση ωφελουμένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Σε συνέχεια της ακόλουθης Δημόσιας Πρόσκλησης, σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE θα συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής παρόχων για την υλοποίηση της υποχρεωτικής κατάρτισης για τους ωφελούμενους της δράσης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Για τη διάχυση της πληροφόρησης.

 

Αντικείμενο της Δράσης: Αντικείμενο της παρούσης δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης σε ωφελούμενους επιτυχόντες της Δημόσιες Πρόσκλησης 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α. που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω της επιταγής κατάρτισης.

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα με τη δράση αυτή αναμένεται αν επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

 • - Η απόκτηση και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας
 • - Η αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων που λαμβάνουν πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως εκατόν πενήντα (150) ωρών
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης μέσω εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι δικαιούχοι, μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά στο 210 3225961.

 

Λεπτομέρειες
 • Aντικείμενα κατάρτισης

 • Δικαιολογητικά

 • ΑΦΙΣΑ

Aντικείμενα κατάρτισης

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα παρακάτω:

 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)
 4. Γραμματειακή υποστήριξη
 5. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 8. Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
 9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

Η δήλωση των αντικειμένων της κατάρτισης έχει γίνει από τους ωφελούμενους κατά την υποβολή της αίτησής τους στον ΟΑΕΔ.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προγράμματα κατάρτισης, με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (training voucher),τα οποία υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ).

Δικαιολογητικά

 1. Συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ με τον αριθμό αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (είχε συμπληρωθεί στον ΟΑΕΔ όταν έκαναν την αίτηση για το πρόγραμμα)
 2. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αν υπάρχει (για όσους έχουν δηλώσει πρόγραμμα πληροφορικής)
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο φωτοτυπία
 4. Βεβαίωση από το Δήμο όπου αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και λήξης της σύμβασης

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προγράμματα κατάρτισης, με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (training voucher),τα οποία υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ).

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), εξειδικεύονται σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Επίσημη ιστοσελίδα προγράμματος https://voucher.gov.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι δικαιούχοι, μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά στο 210 3225961.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe