• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Το New York College παρέχει ίσες ευκαιρίες σε υποψηφίους φοιτητές, φοιτητές και προσωπικό ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας και  πίστης (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης πίστης) ή πολιτικών πεποιθήσεων, συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή μη -συμμετοχή, οικογενειακής κατάστασης, εγκυμοσύνης ή τη μητρότητας, προσδιορισμό φύλου, ή βάσει τύπου απασχόλησης,  μερικής  ή ορισμένου χρόνου των εργαζομένων.

 Στο New York College  οι φοιτητές και το προσωπικό  επιλέγονται αποκλειστικά βάσει των προσόντων, ικανοτήτων, ταλέντων και δυνατοτήτων τους.