• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Το New York College εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε κάθε υποψήφιο φοιτητή, ενεργό φοιτητή και προσωπικό, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας και πίστης (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης πίστης) πολιτικών πεποιθήσεων, συμμετοχής ή μη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, οικογενειακής κατάστασης, εγκυμοσύνης ή μητρότητας, προσδιορισμού φύλου, ή τύπου απασχόλησης, μερικής ή ορισμένου χρόνου.

Στο New York College, φοιτητές και προσωπικό επιλέγονται αποκλειστικά και μόνο με κριτήρια τα προσόντα, τις ικανότητές τους, τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους.